Serie 55

Beitragsseiten

Serie 55

Hier werden die Aufgaben 649 bis 660 veröffentlicht.

Aufgabe 1

649. Wertungsaufgabe

Maria las in einem Buch über die Hauptstädte Europas, war aber nicht sehr aufmerksam und so dachte sie an den letzten Urlaub im Jahr 2019 zurück. Sie hatte sich mit 5 Mädchen (Dana, Frieda, Lena, Ronja und Salome) angefreundet.. Jede von Ihnen übernachtete in einer anderen Etage (erste, zweite, dritte, vierte, fünfte bzw. sechste). Die Zimmernummern waren 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Jede Etage hatte einen anderen Farbton (rot, grün, blau, gelb, grau und orange.)

 1. Friedas Etage war rot.. Salome, deren Zimmernummer um 2 größer ist als die von Maria, wohnte weiter unten als Frieda.
 2. Das Mädchen aus der fünften Etage wohnte im Zimmer 14.
 3. Die sechste Etage war grau. Ronja, die nicht in der sechsten Etage wohnte, hatte die Zimmernummer 13.
 4. Lena übernachtete in der vierten Etage.
 5. Dana hatte nicht die Zimmernummer 12.
 6. Das Mädchen aus dem Zimmer 16 wohnte nicht in der ersten Etage.
 7. Das Mädchen aus Zimmer 15 übernachtete in der Etage, die orange war.
 8. Die gelbe Etage war direkt über der blauen Etage.

Wer, wohnte in welcher Etage (Zahl und Farbe) und hatte welche Zimmernummer? 6 blaue Punkte

Name

Zimmernummer

Etagennummer

Farbe

Maria

     

Dana

     

Frieda

     

Lena

     

Ronja

     

Salome

     

Nun aber musste Maria doch wieder in ihr Buch schauen. Maria las die Kapitel über Athen, Berlin, Paris, Prag und Madrid. Zu Beginn der Kapitel (Seiten: 11, 29, 33, 41 und 57) war ein schönes Foto zu sehen. Auch wer die Fotos gemacht hatte, war zu lesen. Da gab es die Vornamen Alfons, Greta, Helena, Jana und Leo, sowie die Familiennamen: Astor, Holland, Menger, Sonne und Titan.

 1. Das Foto von Athen war vor dem Bild des Fotografen Alfons Holland, wobei die Seitenzahl von dessen Foto nicht durch 3 teilbar war.
 2. Helena hatte das Bild von Paris gemacht.
 3. Janas Foto, es war nicht Berlin, befand sich nicht auf Seite 33.
 4. Greta, die nicht Sonne hieß, machte das Foto für die Seite 11.
 5. Auf Seite 29 war das Foto von Madrid.
 6. Der Nachname Astor war auf Seite 41 zu lesen, aber nicht der Vorname Leo.
 7. Unter dem Bild von Prag stand der Name Titan.

Wer (Vor- und Zuname) fotografierte welche Stadt? Auf welchen Seiten befanden sich die Bilder? 6 rote Punkte

Stadt

Seite

Vorname

Familienname

Athen

     

Berlin

     

Paris

     

Prag

     

Madrid

     

--> Vorlage als pdf <--

Termin der Abgabe 24.09.2020. Срок сдачи 24.09.2020. Ultimo termine di scadenza per l´invio è il 24.09.1920. Deadline for solution is the 24th. September 2020. Date limite pour la solution 24.09.2020. Soluciones hasta el 24.09.2020. Beadási határidő 2020.09.24.

rus

Задача по логике

Мария читала в какой-то книге о столицах европейских стран. Однако, она была не очень внимательна, вспоминала последний отпуск в 2019-ом году. Тогда она подружилась с 5-ю девушками (Дана, Фрида, Лена, Роня и Саломе). Каждая из них ночевала на другом этаже (первый, второй, третий, четвёртий, пятый и шестой). Их комнаты имели следующие номера: 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Каждый этаж был оформлен в другом цвете (красный, зелёный, синий, жёлтый, серый и оранжевый).

 1. Фрида ночевала на красном этаже. Саломе жила ниже Фриды и номер её комнаты была на два меньше чем у Марии.
 2. Девушка с пятого этажа жила в комнате номер 14.
 3. Шестой этаж имел серый цвет. Роня, которая жила не на шестом этаже, имела комнату с номером 13.
 4. Лена ночевала на четвёртом этаже.
 5. Дана не имела кмнату с номером 12.
 6. Девушка с номером 16 не жила на первом этаже.
 7. Девушка из номера 15 ночевала на оранжевом этаже.
 8. Жёлтый этаж находился непосредственно над синим этажом.

Кто жил на каком этаже (номер и цвет этажа) и какой номер имела её комната?
6 сийних очков

Имя

Номер комнаты

Номер этажа

Цвет этажа

Мария

     

Дана

     

Фрида

     

Лена

     

Роня

     

Саломе

     

Однако теперь Мария должна была снова посмотреь в свою книгу. Мария прочитала глвы про Афины, Берлин, Париж, Прагу и Мадрид. В начале этих глав (страницы 11, 29, 33, 41 и57) можно было увидеть красивую фотографию. Можно было также читать, кто эти фтографии сделал. Там были имена Альфонс, Грета, Хелена, Яна и Лео и фамилии Астор, Голланд, Менгер, Зонне и Титан.

 1. Фото Афиных находилось перед картиной фотографа Альфонса Голланда, при чём номер страницы его фото не делился через 3.
 2. Хелена сделала фото Парижа.
 3. Фотография Яны не была из Берлина и не находилась на странице 33.
 4. Грета, фамилия которрой не была Зонне, сделала Фото для страницы 11.
 5. На странице 29 была фотография Мадрида.
 6. На странице 41 была фамилия Астор, имя Лео там не было.
 7. Под фотографией Праги стояла фамилия Титан.

Кто (имя и фамилия) сфотографировал какой город? На каких страницах находились фотографии? 6 красных очков

Город

Страница

Имя

Фамилия

Афины

     

Берлин

     

Париж

     

Прага

     

Мадрид

     

ung

Logikai feladat

Mária Európa fővárosairól olvasott, de nem valami figyelmesen, mert az előző, 2019-es évi nyaralására gondolt vissza. 5 lánnyal (Dana, Frieda, Lena, Ronja und Salome) barátkozott össze. Mindegyikük másik emeleten szállt meg. A szobaszámok a következők voltak: 11, 12, 13 ,14, 15 és 16. Minden emeletet más színnel jelöltek meg (piros, zöld, kék, sárga, szürke és narancssárga).

 1. Frida emelete piros színű volt. Soloma, akinek a szobaszáma kettővel nagyobb volt, mint Máriáé lentebb lakott, mint Frieda.
 2. A lány az 5.emeletről a 14-es szobában lakott.
 3. A hatodik emelet szürke színű volt. Ronja, aki nem a hatodikon lakott, a 13-as szobát lakta.
 4. Léna a negyediken éjszakázott.
 5. Dana lakott a 12-es szobában.
 6. A lány a 16-os szobából nem az első emeleten lakott.
 7. A lány a 15-ös szobából azon az emeleten töltötte az éjszakát, amelyik narancssárga volt.
 8. A sárga színű emelet közvetlenül a kék emelet felett volt.

Ki, melyik emeleten és melyik szobában lakott? 6 kék pont

Ekkor Máriának mégiscsak bele kellett újból pillantania a könyvébe. Elolvasott egy-egy fejezetet Athénról, Berlinről, Prágáról és Madridról. A fejezetek elején (11., 29., 33., 41. és 57. oldal) egy-egy szép fényképet láthatott. Azt is el lehetett olvasni, ki készítette a fotókat. Keresztnevük szerint egy Alfons, Greta, Helene, Jana és Leo, vezetéknevük alapján Astor, Holland, Meger, Sonne és Titan.

 1. Athénról Alfons Holland készített fényképet, de ez az oldalszám nem volt osztható hárommal.
 2. Helena fotózta le Berlint.
 3. Jana fényképe, ami nem Berlinről készült, a 33. oldalon található meg.
 4. Greta, akinek a vezetékneve nem Sonne, csinálta a képet a 11. oldalon.

5.A 29. oldalon volt a fotó Madridról.

 1. Astor neve a 41. oldalon volt olvasható, de a családi neve nem Leo.
 2. Prága képe alatt Titan neve állt.

Ki (teljes névvel) melyik várost fényképezte? Melyik oldalon találhatók a fotók? 6 piros pont

frz

Exercice de logique

Maria a lu dans un livre sur les capitales de l'Europe mais n'était pas très attentive et a donc repensé aux dernières vacances en 2019. Elle se lie d'amitié avec 5 filles (Dana, Frieda, Lena, Ronja et Salome), chacune d'elles restant à un étage différent (premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième). Les numéros de chambre étaient 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Chaque étage était d'une nuance différente (rouge, vert, bleu, jaune, gris et orange).

 1. Le premier étage de Frieda était rouge et Salomé, dont le numéro de chambre est 2 plus grand que celui de Maria, habitait des étages plus bas que Frieda.
 2. La fille du cinquième étage vivait dans la chambre 14.
 3. Le sixième étage était gris. Ronja, qui n'habitait pas au sixième étage, avait la chambre numéro 13.
 4. Lena habitait au quatrième étage.
 5. Dana n'avait pas le numéro de chambre 12.
 6. La fille de la chambre 16 n'habitait pas au premier étage.
 7. La fille de la chambre 15 habitait à l'étage orange.
 8. L'étage jaune était directement au-dessus du l'étage bleu.

Qui habitait à quel étage (numéro et couleur) et avait quel numéro de chambre? 6 points bleus

Nom

Numéro Chambre

Étage

Couleur

Maria

     

Dana

     

Frieda

     

Lena

     

Ronja

     

Salome

     

Mais maintenant, Maria devait revoir son livre. Maria a lu les chapitres sur Athènes, Berlin, Paris, Prague et Madrid. Au début des chapitres (pages 11, 29, 33, 41 et 57) il y avait une jolie photo.

Il était également possible de lire qui avait pris les photos. Il y avait les prénoms Alfons, Greta, Helena, Jana et Leo, ainsi que les noms de famille: Astor, Holland, Menger, Sonne et Titan.

 1. La photo d'Athènes était avant la photo du photographe Alfons Holland, et le numéro de page de sa photo n'était pas divisible par 3.
 2. Helena a pris la photo de Paris.
 3. La photo de Jana, ce n'était pas Berlin, n'était pas à la page 33.
 4. Greta, dont le nom n'était pas le Sonne, a pris la photo de la page 11.
 5. À la page 29 se trouvait la photo de Madrid.
 6. Le nom de famille Astor était à la page 41, mais pas le prénom Leo.
 7. Sous l'image de Prague se trouvait le nom de Titan.

Qui (prénom et nom) a photographié quelle ville? Sur quelles pages figuraient les images? 6 points rouges

Ville

Page

Prénom

Nom

Athènes

     

Berlin

     

Paris

     

Prague

     

Madrid

     

esp

problema de lógica

María ha leído en un libro sobre las capitales europeas, pero no estaba muy atenta entonces se acordó de las vacaciones pasadas del año 2019. Se había hecho amiga con cinco chicas (Dana, Frieda, Lena, Ronja y Salome). Cada una de ellas pernoctaba en otra planta (primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta). Los números de habitación eran 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cada planta tuvo otro color (rojo, verde, azul, amarillo, gris y naranja).

 1. La planta de Frieda era roja. Salome, cuyo número de habitación era por 2 más grande que la habitación de María, vivió debajo de Frieda.
 2. La chica de la quinta planta estaba alojado en la habitación número 14.
 3. La sexta planta era gris. Ronja, que no estaba alojado en la sexta planta, tenía la habitación número 13.
 4. Lena trasnochaba en la cuarta planta.
 5. Dana no tenía la habitación número 12.
 6. La chica de la habitación número 16 no estaba alojado en la primera planta.
 7. La chica de la habitación número 15 trasnochaba en la planta naranja.
 8. La planta amarilla era directamente por encima de la planta azul.

¿Quién trasnochaba en cuál planta (número y color) y tenía cuál número de habitación? 6 puntos azules. 

nombre

número de habitación

planta

color

María

     

Dana

     

Frieda

     

Lena

     

Ronja

     

Salome

     

Pues bien, María otra vez echó un vistazo en su libro. Leyó los capítulos sobre Atenas, Berlín, París, Praga y Madrid. A comienzos de los capítulos (páginas: 11, 29, 33, 41 y 57) se veían fotografías bellas. También se podía ver quién tomó las fotos. Había los nombres Alfons, Greta, Helena, Jana y Leo así como los apellidos Astor, Holland, Menger, Sonne y Titan. 

 1. La foto de Atenas era delante de la imagen del fotógrafo Alfons Holland, a lo cual el número de página no era divisible por tres. 
 2. Helena sacó la foto de París.
 3. La foto de Jana no se encuentra en la página 33 y se tiró en Berlín. 
 4. Greta tomó la foto para la página 11, pero no tiene el apellido “Sonne”.
 5. La foto de Madrid está en la página 29.
 6. El apellido “Astor” se puede leer en la página 41, pero no va con el nombre Leo.
 7. Debajo de la imagen de Praga está escrito el apellido “Titan”. 

¿Quién (nombre y apellido) ha fotografiado cuál capital y en cuáles páginas están las imágenes? 6 puntos rojos

capital

página

nombre

apellido

Atenas

     

Berlín

     

París

     

Praga

     

Madrid

     

en
Logic puzzle
Maria read a book about the capitals of Europe, wasn’t very attentive and thought about her last holiday in 2019. She became friends with five girls (Dana, Frieda, Lena, Ronja und Salome). Everyone of them slept on another hotel floor (first, second, third, fourth, fith and sixth). The room numbers were 11, 12, 13, 14, 15 and 16. Every floor did have another color (red, green, blue, yellow, grey and orange.)

 1. Frieda‘s floor was red.. Salome, whose room number was about 2 bigger than the one of Maria, lived further down than Frieda.
 2. The girl from the fifth floor lived in room 14.
 3. The sixth floor was grey. Ronja, who didn’t live on the sixth floor, had room number 13.
 4. Lena slept on the fourth floor.
 5. Dana did not have room number 12.
 6. The girl from room 16 did not live on the first floor.
 7. The girl from room 15 slept on the orange floor.
 8. The yellow floor was directly above the blue floor.

Who lived on which floor (number and color) and had which room number? 6 blue points

Name

room number

floor

color

Maria

     

Dana

     

Frieda

     

Lena

     

Ronja

     

Salome

     

Now Maria had to look back at her book again. Maria read the chapter about Athen, Berlin, Paris, Prague and Madrid. At the beginning of the chapter (pages: 11, 29, 33, 41 and 57) was a nice photo. There was even written who did the photos. There were the names Alfons, Greta, Helena, Jana and Leo, and there surnames: Astor, Holland, Menger, Sonne and Titan.

 1. The photo from Athen could be found before the photo of the photographer Alfons Holland. The page number of his photo could not be divided by 3.
 2. Helena had taken a picture of Paris.
 3. Jana‘s photo, it wasn’t Berlin, was not on page 33.
 4. Greta, who wasn’t named “Sonne”, took the photo on page 11.
 5. On page 29 was the photo of Madrid.
 6. The surname Astor could be read on page 41, but it was not from the photographer named Leo.
 7. Under the picture from Prague stood the name Titan.

Who (name and surname) did take a photo of which city? On which pages could the pictures be found? 6 red points

city

page

name

surname

Athen

     

Berlin

     

Paris

     

Prague

     

Madrid

     

it

Compito di logica

Maria leggeva in un libro delle capitali di Europa, però non era molto attenta, ma pensava alle sue ultime vacanze nel 2019.

Aveva fatto amicizia con 5 ragazze (Dana, Frieda, Lena, Ronja e Salome). Ognuna di loro soggiornava in un altro piano (primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto). I numeri delle stanze erano 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ogni piano era dipinto in un altro colore (rosso, verde, blu, giallo, grigio, arancione).

1.Il piano di Frieda era rosso. Salome, del quale numero di stanza era 2 più alto di quello di Maria, abitava più in giù che Frieda.

 1. La ragazza del quinto piano abitava in stanza numero 14.
 2. Il sesto piano era grigio. Ronja, che non abitava al sesto piano, aveva il numero 13.
 3. Lena soggiornava al quarto piano.
 4. Dana non aveva il numero 12.
 5. La ragazza di stanza 16 non abitava al primo piano.
 6. La ragazza di stanza numero 15 soggiornava al piano che era arancione.
 7. Il piano giallo stava direttamente sopra quello dipinto in blu.

Chi abitava in quale piano (colore e numero) ed aveva quale numero di stanza) – 6 punti blu

nome

numero di stanza

numero del piano

colore

Maria

     

Dana

     

Frieda

     

Lena

     

Ronja

     

Salome

     

Prima o poi, Maria continuava a studiare suo libro. Leggeva i capitoli su Atene, Berlino, Parigi, Praga e Madrido. All’ inizio dei capitoli (pagine 11, 29, 33, 41 e 57) c’era sempre una bella foto. Si poteva anche leggere chi aveva fatto la foto. C’ erano I nomi Alfons, Greta, Helena, Jana e Leo ed i cognomi Astor, Holland, Menger, Sonne e Titan.

 1. La foto di Atene era del fotografo Alfons Holland. Il numero della pagina dov’era non era divisibile per 3.

2.Helena aveva fatto la foto di Parigi.

 1. La foto di Jana, non Berlino, non si trovava su pagina 33.
 2. Greta, che non si chamava Sonne, faceva la foto su pagina 11.
 3. Su pagina 29 c’era la foto di Madrido.
 4. Il cognome Astor era su pagina 41, ma non il nome Leo.
 5. Sotto la foto di Praga stave il nome Titan.

Chi (nome e cognomen) faceva la foto di quale città? Su quale pagina si trovavano le foto? – 6 punti rossi

città

pagina

nome

cognome

Athen

     

Berlin

     

Paris

     

Prag

     
 

Lösung/solution/soluzione/résultat:

Musterlösungen von Hirvi, danke --> pdf <--

und Reinhold M.

bei "blau" folgt sofort aus 1.
 Frieda rot,
also wegen 3.
 Frieda nicht 6.,
und aus 3.
 Ronja 13
sowie aus 2.
 14 5.
Damit bleiben mit 1. für Salome und Maria nur
 Maria 14 5.,
 Salome 16 - wegen 6. nicht 1.
Weiter gilt nach 4.
 Lena 4.,
womit nach 1. für die Etagen endgültig nur bleibt
 Salome 2.,
 Frieda 3.
sowie wegen 3.
 Ronja 1.,
also
 Dana 6. - wegen 3. grau.
Damit bleibt für 7. nur Lena:
 Lena 15 4. orange,
sowie für 8. die 1. und die 2.:
 Ronja 1. blau,
 Salome 2. gelb,
also
 Maria grün.
Wegen 5. ist schließlich
 Dana 11,
 Frieda 12,
so dass das "blaue Ergebnis" zusammengefasst lautet:

Maria - Zi. 14 - 5. Et. - grün
Dana - Zi. 11 - 6. Et. - grau
Frieda - Zi. 12 - 3. Et. - rot
Lena - Zi. 15 - 4. Et. - orange
Ronja - Zi. 13 - 1. Et. - blau
Salome - Zi. 16 - 2. Et. - gelb

Bei "rot" folgt aus 1. mit 6. - und 5. - sofort
 Madrid 29 Alfons Holland
und mit 4.
 Athen 11 Greta.
Mit 2.
 Paris Helena
folgt aus 3. - und 7. -
 Prag Jana Titan,
also
 Berlin Leo
und mit 6.
 Paris 41 Helena Astor.
Damit folgt schließlich aus 3. und 4.
 Berlin 33 Leo Sonne,
und für Greta bleibt der Name Menger sowie für Prag Seite 57, so dass das "rote Ergebnis" zusammengefasst lautet:

Athen - S. 11 - Greta Menger
Berlin - S. 33 - Leo Sonne
Paris - S. 41 - Helena Astor
Prag - S. 57 - Jana Titan
Madrid - S. 29 - Alfons Holland

You have no rights to post comments.
Zum Kommentieren muss man angemeldet sein.